070- 186 70 79 info@karika.se

De yngsta på förskolan

1-2åringarna är de yngsta på Karika. Tillsammans upplever, utforskar och undersöker de sin omvärld. Här är trygghet och socialt samspel de centrala delarna av undervisningen och verksamheten. Trygghet och anknytning krävs för att barnen ska kunna ta till sig verksamheten och utvecklas. Pedagoger och barn ägnar mycket tid åt att lära känna varandra och miljöerna de vistas i. Utomhus finns en avgränsad del av gården som vi använder oss mest av. Inomhus är halva huset anpassat för de yngsta barnen, efter deras intressen och utvecklingsnivåer.

Eftersom barn lär av och med varandra arbetar gruppen mycket med att utveckla socialt samspel och ett demokratiskt förhållningssätt. Varje barn ska få möjlighet att känna sig som en viktig del av gruppen, samtidigt som de får utveckla förmågan att ta hänsyn till andra. Turtagning, dela med sig, konflikthantering – dagligen får barnen öva på detta i sina spontana lekar och i den planerade verksamheten. Lek, lärande, fostran och omsorg blir en helhet genom att tillfällen som ges under en dag tas tillvara och blir till lärtillfällen.

Självständighet och tillit till sin egen förmåga ger barnen bättre självkänsla och ökar deras möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten. I de flesta situationer och aktiviteter ges barnen möjligheter att, med vuxenstöd, klara sig på egen hand utifrån sina egna förutsättningar. Klä av och på sig, lägga upp mat på tallriken, duka av, plocka fram och städa undan och så vidare.

Vi vistas utomhus stora delar av dagen i alla väder eftersom vi anser att rörelsefriheten, den minskade ljudnivån och den friska luften gynnar barnens välmående. De barn som sover gör detta på sängar i uterummet med dörrarna öppna för frisk utomhusluft.

Vattenlek

En tunna samlar upp regnvatten och ger barnen tillgång till vatten via kran och en anslutande vattenbana.

Självständighet

Barnen får möjlighet att utveckla sin självständighet i hallen – klä sig, klä av sig, hänga upp och ställa tillbaka i hyllan.

Toalettbesök

Toaletten är anpassade för de yngsta – liten toalettstol och lågt handfat. Här får barnen stora möjligheter att utveckla självständighet med stöd av en pedagog och bildstöd på väggen.

Naturvetenskap i skogen

Vi undersöker och upptäcker vår omvärld tillsammans.

Konstruktionslek

När olika material får mötas i leken.

Inspiration till skapande och lek

Vi erbjuder uppdukade aktiviteter och varierande material i kubhyllan bakom.

Klossbygge

Vi lär oss geometriska figurer i konstruktion.