070- 186 70 79 info@karika.se

Vår verksamhet

 

 Öppettider

Vardagar kl 06.30 – 18.00

 

Förskolan

Karika är en fristående förskola med totalt 24 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i en villa strax nedanför skogen i Hjärnarp. 72% av de anställda som  arbetar i barngrupperna på Karika har förskollärarexamen (rikssnittet är 39,6 %).  Att förskolan är fristående innebär att förskolan ägs och drivs av annan huvudman än kommunen. Detta innebär i sin tur att vi har en egen kö och egen intagning till vår förskola. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller även för oss.

Barngruppen delas upp i undervisningsgrupper under stora delar av dagarna. Detta gör att vi kan planera, organisera och erbjuda undervisning anpassad för barnens åldrar och utvecklingsnivåer. Barngruppens olika åldrar och totala sammansättning för kommande läsår ligger till grund för hur många grupper den delas in i. Läsåret 23/24 har vi 4 grupper med en ansvarig förskollärare för varje grupp:

  • Grodorna (1-2 år)
  • Björnarna (3 år)
  • Myrorna (3 år)
  • Nyckelpigorna (4-5 år)

 

Vad erbjuder vi?

En liten förskola där vi kan erbjuda en flexibel verksamhet med barnets bästa i fokus. Vi är lyhörda för barnets behov och för vårdnadshavares önskemål.

Utomhusvistelse varje dag i alla väder. Vi anser att det är bra för både kropp och själ att vistas ute. Det gynnar barns hälsa, minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och främjar den motoriska utvecklingen. Det lockar också till att upptäcka, experimentera, undersöka och lära.

En väl avvägd dygnsrytm med möjligheter till lugna stunder i form av yoga varje morgon för de äldsta barnen, och massagevila och vila för alla barn efter lunch.

 

Dokumentation och utvärdering

För att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet utvärderar vi den kontinuerligt.

Vi använder oss av det digitala dokumentationsverktyget Unikum för att dokumentera barnens utveckling och lärande. Vårdnadshavare får här ta del av lärloggar för sitt barn eller barngruppen, pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete, information från förskolan, samt underlag inför utvecklingssamtal.

 

Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan är, som namnet antyder, en plan som beskriver hur förskolan aktivt och målinriktat arbetar med att förebygga och förhindra all kränkande behandling. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ligger som grund för planen, och finns för att stärka barns lika rättigheter. Varje år reviderar vi planen med kartläggningar, resultatanalys och nya mål som vi ska arbeta med under kommande år.

Här finns Karika förskolas  Likabehandlingsplan 2024